Политика приватности

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ – ХУМАНИТАРНА ФОНДАЦИЈА “Кућа од срца“

У складу са чланом 15. Закона о заштити података о личности, овим путем Вас обавештавамо о информацијама у вези са обрадом података о личности, лица на које се подаци односе (у даљем тексту: “Лице чији се подаци обрађују”), од стране ХУМАНИТАРНЕ ФОНДАЦИЈЕ “Кућа од срца“ (у даљем тексту: “Руковалац”).

 

1. Руковалац података

ХУМАНИТАРНА ФОНДАЦИЈА “Кућа од срца“ (у даљем тексту: “Руковалац”) , МБ 28834152, ПИБ 113605576 у обављању своје делатности, прикупља и обрађује податке о личности поштујући све релевантне прописе који уређују дату област и то:

Закон о заштити података о личности (“Сл. гласник РС”, бр. 87/2018)
Закон о приватном обезбеђењу (“Сл. гласник РС”, бр. 104/2013, 42/2015 и 87/2018)
GDPR – General Data Protection Regulation (ЕУ)

 

2. Подаци који се прикупљају

Лице чији се подаци обрађују, овим путем обавештавамо са тим да ће Руковалац бити овлашћен да прикупља и обрађује, под условима, на начин и у роковима који су предвиђени овим обавештењем, следеће податке о личности:

Директне уплате на динарски и девизни рачун корисника
Име и Презиме донатора
Адреса
Град
Економски подаци – динарски, девизни рачун
Посебни подаци, сходно одредби закона о заштити података о личности (“Сл. гласник РС”, бр. 87/2018 – Члан 17 став 8)
(у даљем тексту заједнички означени као: „Лични подаци“).

Интернет уплате преко линка е-донирај и PayPal налога
Име и Презиме донатора
Е-маил
Посебни подаци, сходно одредби закона о заштити података о личности (“Сл. гласник РС”, бр. 87/2018 – Члан 17 став 8)
(у даљем тексту заједнички означени као: „Лични подаци“).

3. Сврха прикупљања Личних података и начин обраде

Руковалац ће прикупљати, користити, претраживати, разврставати и извештавати Личне податке у сврху ПРИКУПЉАЊА ДОНАЦИЈА ЗА КОРИСНИКА ФОНДАЦИЈЕ, на конкретне захтеве Лица на које се подаци односе, у циљу успостављања и унапређења односа Руковаоца и Лица на које се подаци односе. Подаци о лицима који врше уплату донација за плаћање трошкова радова биће транспарентни и објављени преко различитих електронских канала: Интернет портала Фондације www.fondacijakucaodsrca.rs, а у складу са Законом о заштити података о личности, о чему је лице унапред обавештено и слободним пристанком документовало своју слободну вољу (сагласност) у форми Обавештења и Формулара за пристанак обраде података – предметни документ.
Донирање средстава може се одвијати и анонимно – опционо, по захтеву лица чији се подаци обрађују (донатора).

 

4. Права лица и опозив пристанка

Лице има право да од Руковаоца захтева приступ подацима, увид, копију, исправку, допуну, ажурирање, прекид и привремену обуставу обраде, као и брисање података ако:
сврха обраде није јасно одређена; је сврха обраде измењена, а нису испуњени услови за обраду за ту измењену сврху; је сврха обраде остварена, односно подаци више нису потребни за остваривање сврхе; је начин обраде недозвољен; податак спада у број и врсту података чија је обрада несразмерна сврси; је податак нетачан, а не може се путем исправке заменити тачним; се податак обрађује без пристанка или овлашћења заснованог на закону и у другим случајевима када се обрада не може вршити у складу са одредбама овог закона.

Лице има право на прекид и привремену обуставу обраде ако је оспорило тачност, потпуност и ажурност података, као и право да се ти подаци означе као оспорени док се не утврди њихова тачност, потпуност и ажурност.

Лице чији се подаци обрађују има право да у сваком тренутку поднесе приговор Руковаоцу на обраду Личних података који се на њега/њу односе и то путем е-маил адресе: ________________________

У случају недозвољене обраде лице се може обратити Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Лице чији се подаци обрађују је упознато са тим да се сагласност даје на добровољној основи, те да је у сваком тренутку Лице чији се подаци обрађују овлашћено да сагласност опозове.

Лице чији се подаци обрађују, опозив пристанка може учинити писменим путем изјавом воље да више не жели да буде обавезан датом сагласношћу, с тим да опозив има дејство од момента његовог пријема од стране Руковаоца.

Опозив пристанка повлачи са собом престанак било какве даље обраде Личних података, с тим да не утиче на обраду података која је вршена на основу пристанка пре опозива.

 

5. Рок чувања података

Због транспарентности Фондација је донела одлуку да уз сагласност донатора податке чува неограничено до момента опозива сагласности у складу са тачком 4. овог Обавештења.

 

6. Корисници података

Хуманитарна фондација „Кућа од срца“, податке о личности који се односе на Лице чије се подаци обрађују неће прослеђивати или стављати на увид другим корисницима, осим обрађивачима, као ни износити из Републике Србије.

 

7. Мере заштите Личних података

Руковалац у оквиру своје пословне организације спроводи све неопходне аспекте заштите података (организационе, техничке и персоналне), укључујући , али се не ограничавајући на:
• техничке мере заштите;
• контролу физичког приступа систему где су похрањени Лични подаци;
• контролу приступа подацима;
• контролу преноса података;
• контролу доступности података;
• остале мере информационе безбедности;
• све остале мере које су неопходне за заштиту података о личности.

Руковалац све податке чува и обрађује као пословну тајну, уз примену свих расположивих техничких и организационих мера заштите података у складу са законом.

Провизија фондације за све донације је 0%.

Свака донација на рачун фондације биће аутоматски приказана на сајту након прокњижења у банци, сем СМС донација које ће бити објављене једном месечно након уплате мобилних оператера за обрачунски период.