Правилник

Управни одбор Хуманитарне фондације ,, Кућа од срца” на основу члана 37. Закона о задужбинама и фондацијама („Сл. гласник РС”, бр. 88/2010, 99/2011 – др. закон и 44/2018 – др. закон) и члана 18. Статута Хуманитарне фондације ,, Кућа од срца” , на седници одржаној _____________ доноси :

ПРАВИЛНИК

О ПРУЖАЊУ УСЛУГА КОРИСНИЦИМА ФОНДАЦИЈЕ, НАЧИНУ ПРИКУПЉАЊА И УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА ДОНАЦИЈА ХУМАНИТАРНЕ ФОНДАЦИЈЕ ,,КУЋА ОД СРЦА”

Предмет Правилника
Члан 1.

Овим Правилником уређује се поступак пријаве Корисника у Фондацију, врста помоћи и начин пружања услуга Корисницима Фондације, начини прикупљања и услови коришћења донација уплаћених на рачуне, обавезе и одговорности Уговорних страна.

Документација Фондације
Члан 2.

Документација Фондације је:
1. Захтев за заснивање корисничког односа са Фондацијом (у даљем тексту: “Захтев”) – документ који попуњава лице које подноси Захтев и доставља га Фондацији
2. Уговор о заснивању корисничког односа (у даљем тексту: “Уговор”) – документ који дефинише права и обавезе уговорних страна у складу са одредбама овог Правилника који потписујe лицe којe je поднелo Захтев Фондацији и законски заступник Фондације.
3. Табела трошкова – спецификација
4. Изјава о сагласности за прикупљање, обраду и објављивање личних података Корисника, Фотографија Корисника, аудио и видео снимака, коју потписује лице које подноси Захтев Фондацији;

Уговор са Фондацијом, као и сву осталу документацију када је Корисник одрасла особа, односно пунолетно лице, потписује лично Корисник или лице овлашћено од стране Корисника, односно старатељ пунолетног лица.

Документација за пријаву Корисника у Фондацију
Члан 3.

Фондација утврђује да Корисник Фондације може постати свако физичко лице коме је потребна помоћ у прикупљању донација за адаптацију или потпуну изградњу стамбеног објекта , а све у циљу да се обезбеде хумани услови за живот. Да би физичко лице постало Корисник Фондације, неопходно је Фондацији доставити следећу документацију:
1. Попуњен Захтев за заснивање корисничког односа;
2. Читко попуњену и потписану Изјаву о сагласности за прикупљање, обраду и објављивање личних података, фотографија, аудио и видео снимака;

Након провере достављене документације и испуњености услова за заснивање корисничког односа са Фондацијом прописаних овим Правилником, заказује се састанак у просторијама Фондације за потписивање Уговора и оверу потписа уговорних страна.

Одговорности и обавезе потписника Уговора са Фондацијом
Члан 4.

Потписник Уговора са Фондацијом преузима следеће одговорности и обавезе:
– Да је упознат и сагласан да је добровољно приступио Фондацији подношењем Захтева и пратеће документације, да је благовремено, пре потписивања Уговора био упознат са правилима рада Фондације, која пре свега мора да штити све Кориснике заједно и да уколико након потписивања Уговора није задовољан начином рада Фондације и услугом која се пружа исту у сваком тренутку може напустити јер нема никакву обавезу према Фондацији.
– да у случају битних промена у вези са хуманитарном акцијом оглашеном на сајту Фондације има обавезу да обавести Фондацију у року од 48 сати од настанка промене ради ажурирања и објаве тачних података на страници Корисника на сајту Фондације;
– да је упознат и сагласан да ће у случају објаве и давања у јавност приватних рачуна или рачуна других фондација заједно са рачунима и СМС подбројем додељеним Уговором са Фондацијом, Фондација без одлагања једнострано раскинути Уговор и обуставити хуманитарну акцију јер Фондација гарантује само за средства уплаћена на рачуне Фондације, а промоцијом приватних рачуна у јавности, чак и независно од Фондације се може створити заблуда да иза тих рачуна стоји фондација Кућа од срца”;

– да је упознат и сагласан да потписивањем Уговора са Фондацијом прихвата одредбе овог Правилника и да ће у случају непоштовања истих, изношења незадовољства начином рада Фондације и јавним неслагањима, Фондација једнострано раскинути Уговор о заснивању корисничког односа, без одлагања;

Врста помоћи коју Фондација пружа Кориснику
Члан 5.

Помоћ Кориснику Фондације огледа се у томе да Фондација омогући услове и једнаку шансу за све породице којима је потребна помоћ , а својим кредибилитетом гарантује да неће бити злоупотребе финансијских средстава.
Фондација оглашава хуманитару акцију за Корисника на сајту www.fondacijakucaodsrca.rs након потписивања Уговора и овере потписа уговорних страна, отварањем посебне странице за Корисника. Фондација оглашавањем хуманитарних акција на сајту www.fondacijakucaodsrca.rs преко кога се јавност информише о разлозима прикупљања донација за сваког Корисника и о начинима на који се може помоћи, пружа исту врсту и обим услуге свим Корисницима.
Примарна делатност Фондације је логистика и обезбеђивање сигурности у прикупљању средстава за адаптацију или изградњу куће из темеља као и одговорност за њихово наменско трошење. Фондација сваком Кориснику пружа техничку подршку за прикупљање донација , омогућава Кориснику да у хуманитарним активностима користи бренд Фондације, а успешност и динамика којом ће свака појединачна хуманитарна акција допрети до што већег броја потенцијалних донатора зависи од начина на који ће јавност и медији одреаговати и Фондација на те околности не може да утиче.
Фондација издаје Уговор о донацији Донатору који се обрати Фондацији са захтевом за издавање Уговора о донацији, којим се обавезује да ће уплаћену донацију утрошити искључиво наменски и у складу са одредбама овог Правилника.

Сваки Корисник од Фондације на располагање добија:
1. Кориснички профил са јединственим бројем на интернет порталу www.fondacijakucaodsrca.rs, који садржи фотографију, инструкције о омогућеним начинима донирања, текст са информацијом о потребама прикупљања донација, бројчаник на коме се приказује укупан број послатих СМС порука и подаци са банкарских извода о променама и стању на рачунима;
2. Динарски рачун Фондације за прикупљање донација и плаћање трошкова ;
3. Девизни рачун Фондације за прикупљање донација и плаћање трошкова ;
4. Хуманитарни СМС подброј (који је у сагласности са бројем корисничког профила на интернет порталу) на јединственом хуманитарном броју _____ за слање СМС порука са мобилних мрежа из Србије.

5. Mогућност прикупљања донација путем е-commercе услуге (платним картицама) на интернет порталу www.fondacijakucaodsrca.rs преко линка Уплати картицом;
6. Могућност прикупљања донација путем PayPal налога на интернет порталу www.fondacijakucaodsrca.rs преко линка PayPal;
7. Могућност донирања скенирањем IPS QR kod-a путем mBanking апликације
Фондација не може да утиче на успешност и динамику прикупљања потребних новчаних средстава, као ни на укупан износ прикупљене финансијске помоћи и не спроводи наменску акцију прикупљања донација ни за једног појединачног Корисника Фондације.

Трошкови које Фондација може да плати за Корисника од прикупљених донација
Члан 6.

Фондација утврђује да се прикупљене донације на Корисничком рачуну могу утрошити искључиво наменски за плаћање трошкова изградње или адаптације стамбеног објекта за које је хуманитарна акција на сајту Фондације оглашена.

Фондација је одговорна за наменско трошење прикупљених донација у складу са одредбама овог Правилника и има обавезу достављања Редовног годишњег финансијског извештаја Агенцији за привредне регистре Републике Србије до 31. марта текуће године за претходну годину у складу са Законом који уређује рачуноводство.

Услови коришћења прикупњених донација на Корисничким рачунима
Члан 7.

Све прикупљене донације на динарским и девизним рачунима су у власништву Фондације.
Фондација може за потребе Корисника извршити плаћања трошкова у складу са стањем на рачуну, само на основу достављеног предрачуна/рачуна за плаћање који гласи на Фондацију, који је издат од предузећа које ће Кориснику Фондације пружати услуге. Услуга или роба за које се доставља рачун за плаћање мора бити у складу са трошковима за које је хуманитарна акција на сајту Фондације оглашена, за чије покривање су се донације прикупљале.
За плаћање девизних налога Фондација врши куповину девиза са динарских Корисничких рачуна према куповном курсу Пословне банке Фондације.

Члан 8.

Исплату новчаних средстава са рачуна Фондације одобрава Управитељ фондације на основу достављенe документације за плаћање. Након провере испуњености услова прописаних овим Правилником, Фондација врши плаћање за Корисника.
Управитељ Фондације подноси квартално Извештај о извршеним плаћањима Управном одбору Фондације.

Члан 9.

Средства прикупљена на Корисничком рачуну за сваког активног Корисника Фондaције могу се пренети другом активном Kориснику Фондације или на општи рачун Фондације достављањем писаног захтева потписника Уговора на основу кога Фондација врши пренос. Пренете донације са једног Корисничког рачуна на други Кориснички рачун су бесповратне. На сајту се пренети износи приказују на странци Корисника коме су средства пренета у секцији Прикупљене донације (Расподела), а на страници Корисника са чијег рачуна су средства пренета у секцији Корисник искористио.

Члан 10.

Текући и оперативни трошкови Фондације покривају се од донација уплаћених на општи рачун Фондације.
Пословна Банка Фондације наплаћује накнаде за услуге динарског и девизног платног промета у складу са важећим тарифарником накнада Банке и ове врсте исплата улазе у искоришћени износ донација.
Фондација не може да утиче на трошкове који настају услед финансијских трансакција које наплаћују Банка и PayPal по својим тарифамa и то:
– Накнадe банке за отварање, одржавање и гашење Корисничког рачуна Фондације;
– Накнаде банке за услуге домаћег платног промета;
– Накнаде за e-commerc трансакције;
– Накнаде PayPal- а за PayPal трансакције;
– Накнаде банке за ино провизије за девизне трансакције.
Трошак овере потписа за Уговор о заснивању корисничког односа са Фондацијом наплаћује се од донација уплаћених на кориснички рачун Фондације.

Члан 11.

Донације уплаћене платним картицама аутоматски се приказују на сајту Фондације, на страници Корисника у списку уплата са назнаком: непрокњижене интернет уплате. Донације уплаћене платним картицама Банка преноси на рачун Фондације у року од 3 радна дана од дана уплате, које се након очитавања банкарског извода објављују на сајту, на страници Корисника у списку уплата на назнаком: Интернет уплата. Износ који Банка уплати умањен је за провизију Банке и на те провизије Фондација не може да утиче.

Члан 12.

Донације уплаћене путем PаyPal налога аутоматски се приказују на сајту фондације, на страници Корисника у списку уплата у валути ЕУР са назнаком: непрокњижене PаyPal уплате. Фондација врши пренос са PayPal налога најмање једном недељно и том приликом се износи који су уплаћени Кориснику конвертују у динаре по куповном курсу Банке на дан преноса, умањени за провизије PayPal-a. Након учитавања банкарског извода свака појединачна донација објављује се на страници Корисника у списку уплата у динарској противвредности са назнаком: PаyPal уплата.

Донатор Фондације
Члан 13.

Фондација утврђује да донатор Фондацији може донирати новчана средства. Донатор новчана средства уплаћује добровољно и иста су бесповратна.
Донацију у виду новчаних средства донатор може уплатити следећим начинима плаћања:
1. Налогом за уплату;
2. Налогом за пренос;
3. СМС поруком;
4. Интернет уплатом путем линка Уплати картицом на порталу Фондације
5. Уплатом путем PayPal налога на порталу Фондaције
6. Скенирањем NBS IPS QR kod-a путем mBanking апликације.
Донирана новчана средства без обзира на начин донирања уплаћују се на динарски или девизни рачун Фондације.
На захтев Донатора Фондација издаје Уговор о донацији. Уговор о донацији се може издати пре извршене уплате донације са наведеним важењем рока за уплату донације или после извршене уплате са навођењем датума уплате.

Донације уплаћене на рачуне Фондације објављују се на web сајту Фондације у списку уплата након учитавања банкарског извода.

Члан 14.

Фондација обезбеђује Уговоре са мобилним операторима о увођењу и коришћењу хуманитарног СМС броја _____ за слање порука из Србије са мрежа Телеком, Yettel, A1 i Globaltel. Фондација врши обрачун СМС трансакција на основу месечног извештаја оператора мобилне телефоније и провајдесрке куће о броју послатих порука за активне СМС подбројеве и уплаћеног износа од мобилног оператора за одређени обрачунски период (календарски месец) и наплаћене износе преноси на рачуне Корисника.СМС поруке из postpaid система, које поједини мобилни оператори не успевају да наплате у роковима предвиђеним Уговорима о увођењу и коришћењу хуманитарног СМС броја, категоришу се као неуспешне, иако су евидентирне на бројчанику на сајту Фондације јер бројчаник евидентира укупан број пристиглих СМС порука без обзира да ли су наплаћене или ненаплаћене.
Динамику исплате за наплаћене СМС поруке одређују мобилни оператори и Фондација на то не може да утиче.

У складу са одредбама Уговора о увођењу и коришћењу хуманитарног броја ____ са мобилним операторима, Фондација једном годишње подноси мобилним операторима извештај о коришћењу наплаћених новчаних средстава од СМС порука за претходну годину.

Трајање и раскид Уговора

Члан 15.

Уговор о заснивању корисничког односа са Фондацијом закључује се без ограничења трајања, све док постоји потреба за прикупљање донација за покривање трошкова адаптације/ изградње стамбеног објекта.
Уговор о заснивању корисничког односа може се раскинути:
На лични захтев Корисника Фондације:

Фондација може једнострано раскинути Уговор о заснивању корисничког односа ако се потписник Уговора не придржава одговорности и обавеза дефинисаних у члану 4 овог Правилника или другим непредвиђеним случајевима који могу да угрозе рад Фондације и остале Кориснике Фондације.
У случајевима једностраног раскида Уговора због кршења Уговорних обавеза и одредби овог Правилника, за Корисника за кога је Уговор са потписникoм раскинут, не може се поново засновати кориснички однос са Фондацијом.

Завршне одредбе
Члан 16.

Правилник о пружању услуга Корисницима Фондације, начину прикупљања и условима коришћења донација уплаћених на рачуне Хуманитарне фондације ,, Кућа од срца” ступа на снагу ___________. године.
На све потписане Уговоре о заснивању корисничког односа примењују се одредбе овог Правилника..

УПРАВНИ ОДБОР
ХУМАНИТАРНА ФОНДАЦИЈА „КУЋА ОД СРЦА“
Број: ___________________ године

Провизија фондације за све донације је 0%.

Свака донација на рачун фондације биће аутоматски приказана на сајту након прокњижења у банци, сем СМС донација које ће бити објављене једном месечно након уплате мобилних оператера за обрачунски период.